Please update your browser to newer version or download Firefox! Your browser is not supported!

Noteikumi

Darījuma vispārējie noteikumi

1. Pieteikums

Šie darījuma vispārīgie noteikumi attiecas uz līgumiem, kas noslēgti starp Tilti Systems un tās oficiālajām pārstāvniecībām, turpmāk – Tilti Systems, un klientiem, ja vien nav īpaši izstrādātas vienošanās vai leģitīmi pastāvošie nosacījumi, kuri ir ievērojami un izpildāmi.

Klienta darījuma vispārīgie noteikumi ir saistoši Tilti Systems, ja Tilti Systems tos ir atzinusi un pieņēmusi.

2. Pasūtījuma izpilde

Mūsu pakalpojumi tiek veikti rūpīgi un uzcītīgi, vadoties pēc saistošajiem profesionālajiem standartiem. Klients saņems vēlamo pakalpojumu līgumā noteiktā formā un līgumā noteiktā darba izpildes laikā.

3. Klienta sadarbības pienākumi un izpaušana

Klientam savlaicīgi jāinformē Tilti Systems par jebkuru stilistisko īpatnību, kas attiecināma uz tulkojumu (piemēram, prasības izkārtojumā, tulkojums datu vidē, kopiju skaits, gatavība drukāšanai utt.). Ja klients vēlas izdrukāt tulkoto tekstu, klientam jāiesniedz Tilti Systems novilkums.

Visi dokumenti un informācija, kas ir nepieciešami atbilstoša un precīza tulkojuma veikšanai, klientam ir savlaicīgi un pēc paša iniciatīvas jāiesniedz Tilti Systems (piemēram, specifiskā uzņēmuma terminoloģija, vārdnīcas, aprakstošs grafiskais materiāls utt.).

Kļūmes tulkojumā un drukā, kuras radušās klientam neievērojot minētos nosacījumus, netiek vērtētas kā Tilti Systems pārkāpums, līdz ar to, Tilti Systems neuzņemas atbildību par radušajiem trūkumiem.

4. Trūkumu korekcijas un labojumi

Klientam ir tiesības uz labojumu pieprasīšanu jebkuriem tulkojumā esošajiem trūkumiem un nepilnībām. Prasība tulkojumā veikt labojumus tiks izskatīta un ņemta vērā tikai gadījumā, ja trūkumi un nepilnības tiks precīzi definēti un pamatoti. Tilti Systems patur tiesības nepakļauties prasībai veikt trūkumu un nepilnību labojumus tulkojumā, ja netiek nodrošināts piemērots un adekvāts trūkumu un nepilnību pieteikums, kā arī, ja tā nav pietiekoši pamatota.

Gadījumā, ja atkārtota materiāla nosūtīšana vai uzlabojumi nav adekvāti, spēkā stājas likumā noteiktās garantijas nosacījumi, ja vien tajā laikā nav citu spēkā esošu līgumu.

5. Saistības

Tilti Systems uzņemas pilnu atbildību un no tās izrietošās saistības tikai tādā gadījumā, ja attiecībā pret pasūtījuma izpildi tiks konstatēta nolaidība vai tīši pieļauta kļūda. Atbildība par mazsvarīgu nolaidīguma pakāpi netiks noraidīta tikai tādā gadījumā, ja tiks konstatēti būtiski līguma pārkāpumi. Visām sūdzībām jābūt iesniegtām rakstiskā formā vēlākais septiņas dienas pēc pasūtījuma saņemšanas.

6. Konfidencialitātes ievērošana

Tilti Systems apņemas ievērot absolūtu konfidencialitāti attiecībā uz trešajām pusēm visos faktos un informatīvajā saturā, kuru klients ir nodevis kompānijas rīcībā, pakalpojuma nodrošināšanai.

7. Samaksa

Samaksa ir jāveic desmit dienu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Apstiprināšanas laikam jābūt atbilstošam.

Tāpat kā līgumā atrunāto samaksu, Tilti Systems patur tiesības arī pieprasīt radušos izmaksu kompensāciju, kura iepriekš ir bijusi ar klientu atrunāta. Pievienotās vērtības nodoklis tiek pieskaitīts atsevišķi. Lielāka apjoma pasūtījumiem Tilti Systems var lūgt klientam veikt avansa iemaksu tādā apmērā, kurš, objektīvi izvērtējot, būtu nepieciešams pasūtījuma izpildes nodrošināšanai. Atsevišķos gadījumos, tulkojums tiks nodots pēc pilnas samaksas veikšanas par pasūtījumu.

Ja līgumā nav bijusi paredzēta fiksēta samaksas summa, tiks noteikta atbilstoša kompensācija atkarībā no pasūtījuma sarežģītības pakāpes.

8. Īpašumtiesību un autortiesību saglabāšana

Tulkojums tiks nodots klienta īpašumā tikai pēc pilna samaksas veikšanas. Līdz tam brīdim, klients nepatur sev nekādas lietošanas tiesības.

Tilti Systems patur autortiesības.

9. Spēkā esošais likums

Uz pasūtījumu, kā arī uz visām prasībām un pretenzijām, kas izriet no pasūtījuma attiecas Austrijā pastāvošā likumdošana.

Šo darījuma vispārējo nosacījumu lietderīgumu neietekmē individuālie nosacījumi, kuri uzskatāmi par spēkā neesošiem.

Jurisdikcijas vieta – Vīne.