Please update your browser to newer version or download Firefox! Your browser is not supported!

Villkor

Generella affärsvillkor och -bestämmelser

1. Tillämpningsområde

Dessa affärsvillkor och -bestämmelser gäller för kontrakt mellan Tilti Systems och alla dess rättssubjekt, i fortsättningen nämnt Tilti Systems, och kunden, om inga andra avtal uttryckligen har slutits eller om lagbestämmelser som strider mot dessa är absolut tvingande.

Kundens allmänna affärsvillkor- och bestämmelser är endast bindande för Tilti Systems om Tilti Systems uttryckligen har godkänt dem.

2. Leveransens omfattning

Våra tjänster tillhandahålls på ett omsorgsfullt sätt enligt de yrkesmässiga normer som gäller. Kunden erhåller önskad tjänst enligt vad som avtalats i kontraktet och i enlighet med den deadline som överenskommits i kontraktet.

3. Kundernas skyldighet att samarbeta och informera

Kunden ska informera Tilti Systems i god tid om eventuella specifika önskemål om stil för översättningen (t.ex. krav på layout, översättning på datamedia, antal kopior, färdigt original osv.) Om en kund beställer tryckning av en översatt text, måste kunden ge Tilti Systems ett korrektur.

Kunden ska sända över all den information och alla de dokument som krävs för att kunna göra en bra översättning, till Tilti Systems i god tid och utan uppmaning (exempelvis specifik företagsterminologi, ordlistor, beskrivande grafiskt material etc.).

Översättnings- och tryckfel som beror på att kunden inte följer dessa villkor och bestämmelser, ska inte belasta Tilti Systems och ska inte medföra något ansvar för sådana brister. Eventuella skador som uppstår som ett resultat av detta ska inte bäras av Tilti Systems.

4. Åtgärda brister

Kunden kan begära korrigering av eventuella brister i översättningen. Denna begäran om korrigering av fel kan endast krävas av kunden om bristerna beskrivs exakt och när en detaljerad motivering finns. Tilti Systems förbehåller sig rätten att inte följa denna begäran om korrigering av fel, om ingen skälig grund för felen anges och tillräckliga bevis saknas.

Om ersättningsleverans eller korrigering är bristfällig, ska lagstadgade garantivillkor gälla om inget annat avtalats.

5. Ansvar

Tilti Systems ansvarar endast i händelse av påvisbar grov oaktsamhet eller avsiktligt uppsåt under genomförandet av ordern. Ansvar för mindre oaktsamhet ska endast gälla vid brott mot viktiga kontraktsbestämmelser. Eventuella klagomål måste meddelas skriftligen senast sju dagar efter att den beställda tjänsten tagits emot.

6. Skyldighet att iaktta sekretess

Tilti Systems förbinder sig att inte röja några omständigheter eller innehåll för tredje part som företaget får ta del av när tjänster utförs för kunden.

7. Betalning

Betalningen förfaller inom tio dagar efter leverans av vår tjänst. Denna tidsfrist måste respekteras.

Liksom för överenskommen ersättning, ska Tilti Systems också kunna begära ersättning för direkta kostnader som uppstått och som överenskommits i förväg med kunden. Moms beräknas separat. För större order kan Tilti Systems begära förskottsbetalning för den summa som från en objektiv synpunkt är nödvändig för att utföra beställningen. Om det är motiverat kan leverans av översättningen ske beroende på om värdet på den totala ordern betalats in i förväg.

Om inget fast pris har överenskommit, ska lämplig och gängse ersättning erläggas beroende på orderns typ och svårighetsgrad.

8. Kvarhållande av äganderätt och upphovsrätt

Översättningen övergår först i kundens ägo när full betalning skett. Fram till detta har kunden ingen nyttjanderätt.

Tilti Systems innehar copyright.

9. Tillämplig lag

Österrikisk lag ska gälla för ordern och alla krav som ordern kan resultera i.

Ikraftträdande av dessa allmänna affärsvillkor -och bestämmelser ska inte påverkas av att enstaka bestämmelser är ogiltiga och/eller utan verkan.

Behörig domstol är i Wien.